NOKA INKLUDERINGSFOND

 Nord-Karmøy rideklubb er en klubb som ønsker å ha alle med uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, og derfor har vi et inkluderingsfond.

Formål

Formålet med fondet er å bidra til at barn og unge voksne t.o.m. 24 år får mulighet til å delta på aktiviteter på lik linje som andre som en ellers ikke ville kunne delta på grunnet private økonomiske forhold.

 Kriterier

 • Vanskelig privat økonomiske forhold
 • Fondet er for medlemmer, og de som ønsker å bli medlem.

 Det kan søkes om dekning eller tilskudd til følgende utgifter:                                                                                 Støtten kan tildeles for å dekke utgifter i sin helhet eller dekke deler av utgiften.

 • En aktivitet (eks. ridekurs)
 • Leie av skolehest på klubbstevner
 • Stalldager
 • Treninger
 • Medlemskontingent 18-24 år (inntil 18 år: søk:Aktivitetskort og kontingent)
 • Startavgift 

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens fornavn, etternavn, adresse, e-post adresse og mobil nr.
 • Hvilke utgifter det søkes dekket for, og total beløp
 • Start- og slutt dato
 • Begrunnelse for søknaden

Vi behandler søknadene fortløpende, og du vil få svar innen maks 2 uker.

Alle søknadene blir selvsagt behandlet konfidensielt. Ingen i fondsstyret skal dele informasjon om personer uten at det er gitt særlig samtykke. Du kan søke om støtte ved å sende e-post til post@nordkarmoyrideklubb.no                      Klubben betaler ikke ut støtten til foreldre / foresatte.

 Bruk, ansvarlighet og ressurser

Målet er at det skal være en lav terskel for å kontakte fondsstyret dersom det er ett medlem, som vurderes som å være i behov for å benytte midlene. Både foresatt /utøveren selv eller trener kan kontakte styret. Det tilstrebes at fondet har penger til rådighet ved årets start. Fondets størrelse bør være på kr 50 000. Det kan hvert år utdeles maks 50 000 kr fra fondet. Det forsøkes å søke eksterne midler til å fylle på fondet. Styret i NOKA er ansvarlig for fondet, og for å søke midler. Dersom eksterne midler ikke er tilstrekkelig vurderes resterende beløp å bli dekket av klubben.

Fondsstyre

Drift av fondet er av styret delegert til et eget fondsstyre på 3 personer, og styret er alltid representert her. Regnskapet leveres inn til klubbens styre for revisjon i januar måned hvert år. Regnskapet skal ikke inneholde navn på personer. Ingen i styret eller fondsstyret skal gi videre informasjon om søkere uten at det er gitt samtykke.

 Oppløsning av fondet

Noka Inkluderingsfond kan oppløses etter vedtak på årsmøtet. Hvis fondet har resterende midler, bør disse benyttes til fondets opprinnelige formål administrert av klubbens styre.